ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขนาด 9.3 MB

งบประมาณโดยสังเขป ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล่มที่ 8 (4)

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1(14)/2557

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (3 ตุลาคม 2561)

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ขนาดไฟล์ 28MB

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ขนาดไฟล์ 27MB)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ขนาดไฟล์ 12MB)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต