แหล่งความรู้

แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559-2563 

การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University Reprofiling 

KM คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ กองนโยบายและแผน 

KM คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ปี 2561 

KM การขออนุมัติโครงการ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2562 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2560 - 2561[ฉบับผ่านสภา]

(PDF)คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA (เข้าประชุมวันที่ 2 มิถุนายน 2560)