แหล่งความรู้

การเสวนาปฏิรูปการศึกษาประเทศไทย (Education Reform Forum) ครั้งที่ 1

การเสวนางานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557

รุปประเด็นสำคัญ การประชุมเรื่อง แนวทางการบริหารองค์กรสมัยใหม่ หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
โดย ศาตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 301 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 

สรุปประเด็นสำคัญงานด้านแผน และงบประมาณ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University Reprofiling 

KM คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ กองนโยบายและแผน