เชื่อมโยงภายนอก

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร. 0 -2354-5500-19 fax 0-2354-5524 - 26
http://www.mua.go.th
สำนักงบประมาณ
โทร. 0-2273-9022 fax 0-2618-5217
http://www.bb.go.th

สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ)
โทร.0-2547-1000 Fax. 0-2547-1108

http://ocsc.go.th

สำนักงานบริหารโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึดกษา
โทร. 0-2354-5501-19 Fax. 0-2354-5524-26
http://www.icl.or.th
โครงการเปลี่ยนระบบการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 0-2684-4444
http://www.gfmis.go.th
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
โทร. 0-2216-3955 โทรสาร 0-2216-5043-6
http://www.onesqa.go.th
กรมบัญชีกลาง
โทร. 0-2684-4444
http://www.cgd.go.th
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
http://www.oic.go.th/ginfo
สำนักงานประกันสังคม
โทร 1506
http://www.sso.go.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โทร 0-2278-8200 (100 คู่สาย)
http://www.trf.or.th/default.asp
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โทร 0-2271-8000
http://www.oag.go.th
สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช
โทร 0-2528-4800-44
http://www.nacc.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โทร 0-2280-9000-268 โทรสาร 0-280-9000 ต่อ 268
http://www.soc.go.th
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โทร 0-2659-6399
http://www.m-society.go.th
กระทรวงศึกษาธิการ
โทร 0-2280-0360
http://www.moe.go.th