การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559-2563
การปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Reprofiling)
การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13 มิถุนายน 2560) 
แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2562 (แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
  - เล่ม 1 (ขนาดไฟล์ 17MB) 
  - เล่ม 2 (ขนาดไฟล์ 11MB) 
  - เล่ม 3 (ขนาดไฟล์ 3MB) 
  - เล่ม 4 (ขนาดไฟล์ 5MB) 
  - เล่ม 5 (ขนาดไฟล์ 2MB) 
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงบประมาณ ขนาดไฟล์ 12MB (16 สิงหาคม 2560)