การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

- แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559-2563

- การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13 มิถุนายน 2560) 

- แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2562 (แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
  เล่ม 1 (ขนาดไฟล์ 17MB) 
  เล่ม 2 (ขนาดไฟล์ 11MB) 
  เล่ม 3 (ขนาดไฟล์ 3MB) 
  เล่ม 4 (ขนาดไฟล์ 5MB) 
  เล่ม 5 (ขนาดไฟล์ 2MB) 

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงบประมาณ ขนาดไฟล์ 12MB (16 สิงหาคม 2560)

- คู่มือการใช้งานระบบแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แบบฟอร์มปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Excel)
    แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Word)

- แผนปฏิบัติงาน และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการดำเนินงาน

- รายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 1 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 2 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต