การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

- แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับเต็ม)

- (PDF)คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA (เข้าประชุมวันที่ 2 มิถุนายน 2560)

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2560 - 2561[ฉบับผ่านสภา]

- แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

- คู่มือการใช้งานระบบแผนปฏิบัติงาน จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 9 เดือน)

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบฟอร์มและระบบที่ใช้ดำเนินงาน

- แบบฟอร์มขอใช้งาน ระบบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- แบบฟอร์มแผนปฏิบัิติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Excel) 

- แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Word)

- ระบบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สามารถใช้งานได้เฉพาะเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)