ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 

เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร  10300

โทรศัพท์ 02-244-5250-9

อีเมล plan@dusit.ac.th, plansdu@gmail.com


Policy and Planning Division, Suan Dusit University

Office of the University, 2rdFloor

295, Nakhonratchasima Rd., Dusit District

Bangkok, Thailand 10300 

T: +66(0)2244-5250-9

Email: plan@dusit.ac.th, plansdu@gmail.com